Менеджер паролів для компаній

Паролі - це ключі від вашого бізнесу. Менеджер паролей Webpass дає вам максимальні можливості контролю за створенням, зберіганням, наданням доступів і їх обліком, а також сховище паролів дозволяє звільнити ваших IT-фахівців для інших завдань.

Спробувати безкоштовно
81%

витоків даних відбувається через їх неправильне зберігання або недостатню надійність паролів

Для чого потрiбен Webpass

Для чого потрiбен Для чого потрiбен

Як боротися з ризиками витоку даних при звільненні співробітника?

Webpass блокує доступи для всіх звільнених співробітників, попереджаючи загрози безпеки інформації і захищаючи ваші інформаційні системи.

Для чого потрiбен Для чого потрiбен

Безпечно і правильно ділитися паролями

Для організації безпечного обміну паролями розподіл паролів та їх передача співробітникам відбувається в межах Webpass або шляхом передачі тимчасового доступу через посилання.

Для чого потрiбен Для чого потрiбен

Безпечне зберігання даних в одному місці

Данi зберігаються в локальному сховищi браузера виключно в зашифрованому виглядi, тому навіть наш сервіс не має доступу до цих даних.

Для чого потрiбен Для чого потрiбен

Захищати дані

Для шифрування даних використовуються алгоритми AES-256 і RSA, які використовують уряди різних країн.

Як це працює?

Можливостi

 • Повiдомлення про ризики несанкцiонованого доступу
  Система безпеки стережить за конфiденцiйнiстю паролей та своєчасно повiдомляє про випадки, коли необхiдно змiнити пароль вiд акаунту (спiвробiтник загубив доступ до аккаунту, був звiльнений та iн.).
 • Webpass не має доступу до ваших паролей
  Наш сервис був розроблений таким чином, що будь-якi вразливi данi (паролi, нотатки) передаються на сервери та зберiгаються в локальному сховищi браузеру винятково в зашифрованому виглядi, що виключає можливiсть взаємодiї з даними як зi сторони сервера Webpass, так i зi сторони стороннiх осiб. Ключ вiд шифру - ваш майстер-пароль, який в процессi роботи нiколи не зберiгається у вiдкритому виглядi. Будьте обережнi! Захищенiсть такого методу також розрахована на те, що у випадку втрати основного i запасного майстер-пароля ми не зможемо вiдновити вашi данi.
 • Генератор паролей
  Створення безпечних паролей з гнучким налаштуванням їх рiвня складностi.
 • Зберiгання iсторiї змiн
  Webpass зберiгає детальнi записи - хто i коли дивився, редактував, вiдкривав доступи до акаунтiв.
 • Налаштування допустимої складностi паролей
  Користувачi люблять використовувати однаковi та занадто простi паролi. Ви можете обмежити мiнiмально доступну складнiсть пароля та заборонити бiльше нiж одноразове використання одного й того ж пароля.
 • Двофакторна аутентифiкацiя вiд Google
  Ви можете використовувати додатковий захист облiкового запису Webpass за допомогою двофакторної аутентифiкацiї. На смартфонi користувача в програмi Google Authenticator генеруєтся ключ авторизацiї, який дiє протягом 30 секунд. Таким чином, навiть знаючи майстер-пароль увiйти до кабiнету Webpass без доступу до смартфону буде неможливо.
 • Захист вiд пiдбору пароля до акаунту Webpass
  Якщо до акаунту в нашiй системi зловмисники будуть намагатися пiдiбрати пароль, система захисту вiдслiдкує такi спроби та заблокує можливiсть авторизацiї, миттєво повiдомивши власника акаунта.
 • Iмпорт даних
  Пiдтримується iмпорт даних у форматi CSV або Excel.
 • Шифрування даних AES-256 та RSA

  Вразливi данi шифруються за допомогою AES-256, алгоритму, прийнятого в якостi стандарту шифрування урядами рiзних країн; ключ для алгоритму отримується шляхом перетворення майстер-пароля в криптостiйкий 256-бiтний пароль.

  Передача даних мiж користувачами здiйснюється з використанням алгоритму RSA, математичнi функцiї якого генерують системi два ключа: публiчний i приватний. Публичний ключ дозволяє зашифрувати переданi данi таким чином, що їх розшифровує тiльки той, хто знає приватний ключ. Приватний ключ вiдомий тiльки отримувачу, що й являє собою ключову особливiсть асиметричного методу шифрування. Схожим чином данi користувачiв захищає й Telegram.

 • Управлiння доступом спiвробiтникiв до паролей
  Ви можете вибрати необхiдний рiвень доступу спiвробiтника до будь-якого з акаунтiв.
  • Мiнiмальний рiвень: перегляд без пароля. Спiвробiтник бачить в перелiку акаунтiв облiковий запис, але без пiдтвердженого запиту не має доступу до пароля
  • Стандартний рiвень: користувач може переглядати акаунт та копiювати його пароль, але не може змiнювати його
  • Адмiнiстраторський рiвень: користувач може редактувати та видаляти аккаунт, а також вiдкривати доступ iншим користувачам
  • Повний доступ: користувач може видавати адмiнiстраторський рiвень доступу iншим користувачам
 • Аналiз безпеки паролей
  Складнiсть пароля визначає те, скiльки часу знадобиться зловмиснику, щоб його пiдiбрати. На пiдбiр безпечного пароля хакеру може знадобитися десятки тисяч рокiв. Система пiдкаже, наскiльки безпечний пароль використовується в акаунтi
 • Контроль актуальностi паролей
  Правила безпеки рекомендують перiодично змiнювати паролi. Ви можете вказати перiодичнiсть оновлення паролей. Надалi система вiдслiдковує їх актуальнiсть та сповiщує адмiнiстраторiв про необхiднiсть змiни.

Ми пропонуємо 2 види рішення: Типи рішення

Можливостi
Хмара
Коробка
Розміщення хостингу
Сервер Webpass
Ваш сервер
Ліцензія
Підписка
Безстроково
Техпідтримка
Весь термін користування
З пріоритетом 1 рік
Забезпечення безпеки сервера
Фахівці Webpass
Ваші співробітники
Доступ в Internet
Обов'язковий
Не обов'язковий
Можливість щомісячної оплати
Оновлення
Безкоштовно
Безкоштовно 1 рік користування
Допомога в установці і налаштуванні в філії компанії
Вихідний код відкритий для аудиту
Ціна за 1 користувача на місяць
від 35
від 45

Вартість

Вартість для компанії

Тип рішення
Користувачів
Термін ліцензії
Повна вартiсть
540 
Знижка
30
Разом: 348 

Безпека понад усе

безпека
Регулярний аудит і випробування проникненням
безпека
Програма винагороди за знайдені вразливості
безпека
Надійне шифрування даних AES-256 и RSA 

Iнструкцiя до використання

Не правильно

Дозволяти спiвробiтникам використовувати при створеннi пароля знайомi iмена, номери, слова зi словника та застосовувати один пароль для декiлькох акаунтiв, оскiльки цi паролi дуже швидко зламуються простим пiдбором.

Правильно

Використовувати при створеннi пароля довгi та складнi паролi, створенi за допомогою генератора паролiв Webpass для кожного окремого облiкового запису.

Не правильно

Намагатися запам'ятовувати багато паролiв, записувати їх на стiкери, зберiгати в Excel або браузерi, де доступ до них може отримати будь-який iнший спiвробiтник.

Правильно

Зберiгати свої паролi в спецiальному сервiсi, який був спецiально створений для зберiгання важливих i конфiденцiйних даних, а також який використовує систему шифрування з кодовою фразою.

Не правильно

Вводити паролi в реєстрацiйних вiкнах та вставляти паролi з таблиць або документiв, оскiльки вашому спiвробiтнику можуть прислати копiю сайту для того, щоб оманливим шляхом отримати пароль або зчитати пароль iз пам'ятi компьютера.

Правильно

Використовувати автоматичний перехiд iз сервiсу зберiгання паролiв Webpass прямо до захищеної зони сайту, до якого ви вказали доступ.

Не правильно

Передавати паролi через e-mail, соц.мережi в незахищених файлах, Skype, Whatsapp, Viber чи iншi месенджери, в записах на паперових носiях.

Правильно

Webpass дозволяє безпечно розподiляти паролi мiж вашими колегами, а також налаштовувати рiвнi доступу окремо для кожного з них.

Не правильно

Вести несистемну та перiодичну роботу з доступами, затягувати видачу або вiдключення доступiв, не розумiючи, хто несе вiдповiдальнiсть за конкретний доступ.

Правильно

Упорядкувати роботу з облiковими записами та контролювати доступ до них при прийомi на роботу або звiльненнi з неї спiвробiтникiв, а також бачити всю icторiю змiн доступу до всiх паролiв в одному мiсцi.

Не правильно

Використовувати типовi чи застарiлi паролi, якi були вiдомi спiвробiтникам, працювавшим у вас ранiше.

Правильно

Проводити регулярний аудит безпеки, перевiряючи паролi компанiї на надiйнiсть.